Transformacja polskiego systemu energetycznego – inteligentne sieci elektroenergetyczne

Technologia, architektura

Działania na rzecz rozbudowy tej infrastruktury wpisują się w szeroko zakrojoną politykę Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Inwestycje w Smart Grids, dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastuktura i Środowisko (POliŚ) na lata 2014-2020, wpływają na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii i obniżenie kosztów obsługi sieci elektroenergetycznych, a także umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie systemem energetycznym, w którym coraz ważniejszą rolę będą odbywać lokalni wytwórcy energii oraz aktywni odbiorcy.

Rezultatem będzie poprawa efektywności zagospodarowania zasobów naturalnych, bardziej oszczędne zużycie energii, zwiększenie OZE i znaczna redukcja CO2, co docelowo poprawi konkurencyjność naszej gospodarki.

Rosnąca liczba przyłączanych do sieci urządzeń, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE), skłania spółki energetyczne do znacznego zwiększenia inwestycji w inteligentne sieci, które usprawniają efektywne wykorzystywanie i zarządzanie energią rozproszoną. Wiąże się to z potrzebą budowy nowoczesnej technologicznie infrastruktury, która umożliwia kompleksową wymianę informacji między operatorami systemu i jego użytkownikami w zakresie optymalizacji zużycia energii.

Inteligentny system elektroenergetyczny (ISE) od tradycyjnego odróżnia dwukierunkowy przepływ energii i informacji.

Wsparciem dla tego typu inwestycji są środki unijne.

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspiera budowę inteligentnych sieci elektroenergetycznych w ramach poddziałania wdrażanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz rozbudowę sieci dla przyłączenia odnawialnych źródeł energii OZE.

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym programem finansowanym z funduszy europejskich. Sektor energetyki, realizując cele gospodarki niskoemisyjnej i bezpieczeństwa energetycznego, jest jednym z kluczowych obszarów wspieranych przez POliŚ.

FUNDUSZE EU 

Dostosowanie przemysłu do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, wymaga sięgania po nowe technologie energetyczne oraz informatyczno - telekomunikacyjne.

Program Operacyjny

linki.dtl.pl/klimat